a` pas `as sa` na`
man `ap a mam nan
`am ap `an san sam
sas ma an nas sap