ראהעלהתלהרפה
עלהשׁתהעשׂהפנה
דמההיהבנהבנה
כרהבנהאבהאלה