כּתבִשׁמרקטל כּתב
לבשִׁ כּתבִ קטלזכר
לכדִ זכרִ כּתבִ גּנב