וַיֹּאמֶר  de אמר : qal wayyiqtol 3ms.
אַרְאֶךָּ  de ראה : hiphil yiqtol 1cs + suff. 2ms.
וְאֶעֶשְׂךָ  de עשׂה : qal yiqtol 1ms + suff. 2ms.
וְאֲבָרֶכְךָ de בּרךְ : piel yiqtol 1cs + suff. 2ms.
וַאֲגַדְּלָה de גּדל : piel cohortatif sg.
וֶהְיֵה de היה : qal impératif ms, précédé d’un waw.
וַאֲבָּֽרֲכָה de בּרךְ : piel cohortatif sg.
מְבָרְכֶיךָ de בּרךְ : piel participe sg + suff. 2ms.
אָאֹר de ארר : qal yiqtol 1ms.
וְנִבְרְכוּ de בּרךְ : niphal weqatal 3pl.