nu xi omicron pi rhô sigma
xi nu pi sigma omicron rhô
omicron rhô xi nu pi sigma
xi sigma omicron pi rhô nu
rhô nu pi sigma xi omicron
nu xi omicron pi rhô sigma
xi rhô pi sigma xi rhô