tu phu phô khô/chô
phu psu psô khô/chô khu/chu
phô tu psu psô
phu phô tu khô/chô
psu psô khu/chu phô
tu phu khô/chô psu phu

Attention : n'oubliez pas que le ch se prononce kh, comme dans Christ.