christostheospetroslogos
philipposiôsèphmariastephanos
kosmosapostolosophthalmosekklèsia

Rappel : pensez-vous toujours à prononcer é le epsilon ?