kataparacharakakos
kalosgamosmetamesos
lithosphilosnikostitos
phusislusisbathoskathôs