λέγειπιστεύειφωνήσῃβλέπει
πιστεύουσινπιστεύετεἑρμηνεύεταιἐποίησεν
εὑρίσκωἐξήρχοντολαλήσειγνώσεσθε
ἀγοράσωσινεἰστήκειβαλέτωἐγένετο