Ἐν δὲ τῷ [Ma/Neu datif] μηνὶ τῷ [Ma/Neu datif] ἕκτῳ ἀπεστάλη [Ma nominatif] ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπό τοῦ [Ma/Neu génitif] θεοῦ εἰς πόλιν τῆς [Fém. génitif] Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυὶδ καὶ τὸ [Neutre N/A] ὄνομα τῆς [Fém. génitif] παρθένου Μαριάμ. καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη, [Masc. N.] κύριος μετὰ σοῦ. [Fém. N.] δὲ ἐπὶ τῷ [Ma/Neu. D.] λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη [Masc. N.] ἀσπασμὸς οὗτος.

Attention : ne confondez pas ou avec l'article au nominatif qui ne compte qu'un esprit.