Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς [Masc. Acc.] τάφους τῶν [M/F/N. Gén.] προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ [Neutre. N./A.] μνημεῖα τῶν [M/F/N. Gén.] δικαίων, καὶ λέγετε· εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς [Fém. Datif] ἡμέραις τῶν [M/F/N. Gén.] πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν [M/F/N. Gén.] προφητῶν. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν [M/F/N. Gén.] φονευσάντων τοὺς [M. Acc.] προφήτας.