ἄνθρωπος, Νικόδημος et ὄνομα : règle 1 : accent sur la 3e syllabe avant la fin.
Φαρισαίων et Ἰουδαίων : règles 2 et 3 : même si l'accent est sur une diphtongue, c'est-à-dire un son long à l'avant-dernière syllabe, la dernière syllabe comporte une voyelle longue.
ἄρχων : règle 3.