ἐγένετο, ἐσκήνωσεν, ἐθεασάμεθα et χάριτος : règle 1 : accent sur la 3e syllabe avant la fin.
πλήρης et ἀληθείας : règles 2 et 3 : même si l'accent est sur une longue, la dernière syllabe comporte une voyelle longue (un génitif singulier pour le dernier mot
λόγος, δόξαν (x 2) et πατρός : voyelle brève, ne peut recevoir qu'un accent aigu.