πιστεύωλέγωἔχετεἀκούει
γράφωεὑρίσκωεὑρίσκομενβλέπετε
ἀποστέλλωἀκούετεἀκούουσινπιστεύει