προφήτηςστρατιώτηςὑποκριτήςμαθητής
τὸνπροφήτηνστρατιώτηνὑποκριτήνμαθητήν
τοῦπροφήτουστρατιώτουὑποκριτοῦμαθητοῦ
τῷπροφήτῃστρατιώτῃὑποκριτῇμαθητῇ
οἱπροφῆταιστρατιῶταιὑποκριταίμαθηταί
τοὺςπροφήταςστρατιώταςὑποκριτάςμαθητάς
τῶνπροφητῶνστρατιωτῶνὑποκριτῶνμαθητῶν
τοῖςπροφήταιςστρατιώταιςὑποκριταῖςμαθηταῖς