εἰς τὴν γῆν
vers la terre
ἐκ τῶν μαθητῶν
des disciples
πρὸς τὸν Ἰωάννην
vers Jean
ἐκ τοῦ ἱεροῦ
du temple
ἀπὸ θεοῦ
de Dieu
ἐν τῇ καρδίᾳ
dans le coeur
εἰς τὴν Γαλιλαίαν
vers la Galilée
σὺν τοῖς Ἰουδαίοις
avec les juifs