ἅγιος, ἁγία, ἅγιονἰουδαῖος, ἰουδαία, ἰουδαῖον
πρῶτος, πρώτη, πρῶτοννεκρός, νεκρά, νεκρόν
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόνἴδιος, ἰδία, ἴδιον
ὅλος, ὅλη, ὅλονκαλός, καλή, καλόν
ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερονἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
δίκαιος, δικαία, δίκαιονπονηρός, πονηρά, πονηρόν