ἀπ᾿ ἀρχῆςἀπὸ θεοῦἀφ᾿ ἑαυτοῦ
ἐκ Ναζαρέτἐξ οὐρανοῦἐκ τοῦ οὐρανοῦ
οὐχ ὁ ἄνθρωποςοὐχ οὗτοςοὐκ ἔχετε
οὐ βλέπετεἐξ ἀρχῆςοὐκ ἔστιν