1λαλῶμαρτυρῶπεριπατῶ
2λαλεῖςμαρτυρεῖςπεριπατεῖς
3λαλεῖμαρτυρεῖπεριπατεῖ
 
1λαλοῦμενμαρτυροῦμενπεριπατοῦμεν
2λαλεῖτεμαρτυρεῖτεπεριπατεῖτε
3λαλοῦσινμαρτυροῦσινπεριπατοῦσιν