1βλασφημοῦμαιεὐλογοῦμαι
2βλασφημῇεὐλογῇ
3βλασφημεῖταιεὐλογεῖται
 
1βλασφημούμεθαεὐλογούμεθα
2βλασφημεῖσθεεὐλογεῖσθε
3βλασφημοῦνταιεὐλογοῦνται