τοῦ ἀγγέλου
l'ange
τοῦ ἀδελφοῦ
le frère
τοῦ ἀνθρώπου
l'homme
τοῦ ἀποστόλου
l'apôtre
του ἄρτου
le pain
τοῦ διδασκάλου
le maître
τοῦ δούλου
l'esclave, le serviteur
τοῦ θανάτου
la mort
τοῦ θεοῦ
Dieu
τοῦ κόσμου
le monde
τοῦ κυρίου
le seigneur
τοῦ λαοῦ
le peuple
τοῦ λόγου
la parole
τοῦ νόμου
la loi
τῆς ὁδοῦ
le chemin
τοῦ οἴκου
la maison
τοῦ οὐρανοῦ
le ciel
τοῦ ὀφθαλμοῦ
l'oeil
τοῦ ὄχλου
la foule
τοῦ Παύλου
Paul
τοῦ Πέτρου
Pierre
τοῦ υἱοῦ
le fils
τοῦ φαρισαίου
le pharisien
τοῦ χριστοῦ
le Christ