τοῦ βαπτιστοῦ
le baptiste
τοῦ Ἰωάννου
Jean
τοῦ μαθητοῦ
le disciple
τοῦ προφήτου
le prophète
τοῦ στρατιώτου
le soldat
τοῦ Ἰούδα
Judas, Jude