κεντυρίωνγέρωνἡγεμών
κεντυρίωνγέρονἡγεμόν
τὸνκεντυρίωναγέρονταἡγεμόνα
τοῦκεντυρίωνοςγέροντοςἡγεμόνος
τῷκεντυρίωνιγέροντιἡγεμόνι
 
οἱκεντυρίωνεςγέροντεςἡγεμόνες
κεντυρίωνεςγέροντεςἡγεμόνες
τοὺςκεντυρίωναςγέρονταςἡγεμόνας
τῶνκεντυριώνωνγερόντωνἡγεμόνων
τοῖςκεντυρίωσινγέρουσινἡγεμόσιν