ἀκούσετεβασιλεύσειδουλεύσειπιστεύσομεν
ἀναπαύσωἀκούσουσινφωνεύσειςἀπολύσω
πιστεύσειςδουλεύσουσινἀκούσειθεραπεύσω
λατρεύσειςνηστεύσουσινκαταλύσειβασιλεύσουσιν