πέμψωκλέψειςγράψωβλέψετε
πέμψουσινἀνοίξωσυνάξωκαλύψει
διώξετεσυντρίψωδοξάσωδιδάξει
ἐπιστρέψειφυλάξειπράξετεσώσω