αἰτήσουσινζητήσετεποιήσομενμαρτυρήσω
ἀγαπήσωλαλήσειζήσομενποιήσετε
λαλήσουσιντιμήσειδικαιώσειδηλώσει
αἰτήσειτηρήσουσινποιήσομενζητήσουσιν