ἄρχωφεύγωσυνάγω
ἄρχωἐκφεύγωἄγω
διώκωπαραδέχομαιφεύγω