ἀγαπάωαἰτέωζάω
δικαιόωβλασφημέωλαλέω
ζάωποιέωἐλευθερόω