Δίδασκειφέρω / φέρουσινλέγω / λέγουσιν
Θεραπεύειλέγετε πίπτει
κωλύομενβλέπω / βλέπουσινμένω / μένουσιν
Διώκω / διώκουσιννομίζομενπιστεύετε