ἐκηρύσσονἐθαύμαζονἔβλεπενἔμενον
ἐθεράπευενἔβαλλονἐλέγετεἔμενεν
ἐδόξαζονἔπιπτενἔφερονἐγίνωσκεν
ἐγίνωσκονἐγίνωσκωνἐπιστεύομενἔλεγον