προσκυνέωπαρακαλέωἐπιζητέω
περιπατέωἐκβάλλωπεριπατέω
παρακαλέωδιατρίβωπροσπίπτω