ἠγόραζονἤκουονἠκολούτουνἦγον
ἠγάπωνἤσθιονἤλπιζονἠρώτων
ἴσχυονὡμολόγουνηὔξανονᾠκοδόμουν
ὤφειλονὕμνουνὠνείδιζονηὕρισκον