βαπτίζουσιν βαστάζει γαμίζουσιν
σκανδαλίζουσιν λύει νομίζει
φέρουσιν σῴζετε φέρομεν
πείθει θεραπεύουσιν κρίνομεν