μένεινπιστεύεινφέρεινγράφειν
βάλλεινἀκούεινμένεινγινώσκειν
ζητεῖνκαλεῖνἀγαπᾶναἰτεῖν
ποιεῖνβλασφημεῖνἀκολουθεῖνπληροῦν
θεωρεῖνμαρτυρεῖνἐρωτᾶντολμᾶν