βαπτίζωεὐχαριστῶβλασφημῶκρίνω
θεωρῶλαλῶθεραπεύωκαθαρίζω
ἐρωτῶπληρῶβλέπωλυπῶ
δύναμαιζητῶἔρχομαιἀκούω