ἐπίστευσαἔλυσαἐθεράπευσαἐπίστευσεν
ἐπροφήτευσενἐδούλευσαςἐλύσαμενἐπιστεύσατε
ἔλυσανἐθεράπευσανἐθεράπευσενἐπίστευσας
ἔλυσαςἐθεραπεύσατεἐπροφήτευσαςἐδούλευσα