ποιῶζητεῖζῶδηλοῖ
δικαιοῦσινμαστιγοῦσινζητοῦμενποιεῖ
λαλεῖτεμαρτυρεῖςποιοῦσινδικαιῶ
τηροῦμενποιεῖλαλοῦμενμαρτυρεῖ