ἀνέβλεψενδιηκόνησενκατεφίλησεν
κατέστρεψενἀπεκάλυψενπροσεκύνησεν
προσέκοψενὑπέστρεψενὑπήκουσεν
ἐπέβλεψενπαρέκυψενπεριεπάτησεν