Lexique

Ἀβραάμ Abraham
ἀγαθός, ή, όν bon, ne
ἀγαλλιάω [+ (ἐπί +) D.] être rempli de joie (à cause de)
ἀγαπάω aimer
ἅγιος, α, ον saint,e
ἀγάπη,ης - ἡ l'amour
ἄγγελος, ου - ὁ l'ange, le messager
ἀγρός, οῦ - ὁ le champ
ἀδελφός, οῦ - ὁ le frère
ἄδικος, ον injuste
αἷμα, αἴματος - τὸ le sang
αἴρω enlever
αἰτέω demander, réclamer
αἰών, αἰῶνος - ὁ temps (prolongé), siècle, éternité ; εἰς τὸν αἰώνα pour l'éternité, pour le siècle
αἰώνιος, ον éternel, le
ἀκάθαρτος, ος, ὀν impur, souillé
ἀκολουθέω suivre + D [ou μετά + G]
ἀκούω = Ac/Gén. entendre, écouter
ἄλαλος, ον muet, sans parole
ἀλήθεια, ας - ἡ la vérité
ἀληθής, ές vrai
ἀληθινός, ή, όν véritable
ἁλιεύς, έως - ὁ pécheur
ἁλιεύω pécher
ἀλλά mais
ἁμαρτία, ας - ἡ le péché
ἁμαρτωλός, όν pécheur
ἀμνός, οῦ - ὁ agneau
ἀναβαίνω monter
ἀναβλέπω recouvrer la vue, lever les yeux
ἀνάστασις, εως - ἡ la résurrection
ἀνήρ, ἀνδρός - ὁ l'homme
ἄνθρωπος - ὁ homme
ἀνοίγω ouvrir
ἀπό + G. (venant) de, depuis
ἀποθνῄσκω mourir
ἀποκαλύπτω révéler, dévoiler
ἀποκρίνομαι je réponds
ἀποστέλλω envoyer
ἀπόστολος, ου - ὁ l'apôtre, l'envoyé
ἄρτος, ου - ὁ le pain
ἀρχή, ῆς - ἡ le commencement
ἀρχιερεύς, έως - ὁ le grand-prêtre
ἄρχων, οντος - ὁ le chef, prince
ἀσθένεια, ας - ἡ la maladie
ἀσθενέω être malade
ἀσθενής, ές faible, malade
αὐξάνω grandir
ἄφεσις, εως - ἡ remise, libération, pardon
βάλλω jeter, lancer
βαπτίζω baptiser
βαπτιστής, οῦ - ὁ le baptiste
Βαριωνᾶ, ᾶς - ὁ Bar-Jonas [Pierre]
βασιλεία, ας - ἡ le royaume, le règne
βασιλεύς, έως - ὁ le roi
Βεθανία, -ας Béthanie
Βηθλέεμ Bethléem
Βηθσαϊδά Bethsaïde
βλέπω voir
γάμος, ου - ὁ mariage, [pl.:] noces
γάρ car
γαστήρ, γαστρός - ἡ l'estomac
γενεά, ᾶς - ἡ génération
γῆ, ῆς - ἡ la terre
γίνομαι devenir, advenir, arriver
γινώσκω connaître
γλῶσσα, ης - ἡ la langue
γονεύς, έως - ὁ le parent
γραμματεύς, έως - ὁ le scribe
γράφω écrire
δαιμόνιον, -ου - τὸ le démon
δέ or [faible : se traduit rarement]
δένδρον, ου - τὸ arbre
δέχομαι accueillir, recevoir
διά A : à cause de ; G : par
διὰ τί pourquoi
διὰ τοῦτο c'est pourquoi
διακονέω + D. servir
διακρίνω juger, discerner
διδάσκαλος, ου - ὁ le maître
δικαιοσύνη, ης - ἡ la justice
διδάσκω enseigner
διέρχομαι traverser, passer à travers
δίκαιος, α, ον juste
διψάω avoir soif
διώκω persécuter, poursuivre
δόξα, ης - ἡ la gloire
δούλη, ης - ἡ la servante
δοῦλος, ου - ὁ le serviteur, l'esclave
δύναμις, εως - ἡ puissance, pouvoir
δυνατός, ή, όν puissant
ἐγγύς proche [adv.]
ἐγένετο il arriva (que)
ἐγώ je, moi (nominatif)
εἰ si
εἶ tu es
εἰμι je suis
εἰρήνη, ης - ἡ la paix
εἰρηνοποιός, όν créateur de paix
εἰς + A. vers, à
εἰσέρχομαι j'entre
ἐκ + G. (hors) de
ἐκβάλλω chasser
ἐκεῖ là, en ce lieu
ἐκεῖνος, η, ο celui-là, celle-là
ἐκπορεύομαι sortir, s'en aller
ἐλπίς, ἐλπίδος - ἡ l'espérance, l'espoir
ἐλεήμων, ον miséricordieux
ἐλεύθερος, α, ον libre
ἐν + D. dans, à
ἐντολή, ῆς - ἡ le commandement
ἐξέρχομαι je sors
ἐξομολογέομαι + D. louer, célébrer
ἐξουσία, ας - ἡ l'autorité, le pouvoir
ἑορτή, ῆς - ἡ la fête
ἐπαύριον demain [adv.] - τῇ ἐπαύριον le lendemain
ἐπί sur
ἐπιβλέπω poser son regard sur
ἐργάζομαι je travaille
ἔργον, ου - τὸ l'oeuvre, l'ouvrage
ἔρχομαι je viens
ἐρωτάω demander, interroger
ἐσθίω manger
ἔσχατος, η, ον dernier
ἕτερος, α, ον autre
ἔτι encore [adv.]
ἕτοιμος, ον prêt
ἔτος, ους - τὸ l'année
εὐαγγέλιον, ου - τὸ l'Evangile, la Bonne nouvelle
εὐλογέω bénir
εὑρίσκω trouver
ἔχω avoir
ἕως jusqu'à
ζητέω chercher
ζωή, ῆς - ἡ la vie
ou
Ἠλίας, ου - ὁ Elie
ἡμέρα, ας - ἡ le jour
ἡμέτερος, α, ον notre [adj. poss.]
θάνατος, ου - ὁ la mort
θεάομαι regarder
θεός, ου - ὁ Dieu
θέλω vouloir
θησαυρός, οῦ - ὁ trésor
θεωρέω regarder
θλῖψις, εως - ἡ la détresse, la tribulation
θυγάτηρ, θυγάτρος - ἡ la fille
θύρα, ας - ἡ la porte
ἰάομαι guérir
ἴδε voici [interj.]
ἴδιος, ία, ον propre, particulier
ἰδού voici (que)
ἱερεύς, έως - ὁ le prêtre
ἱερόν, οῦ - τὸ le temple
ἰησοῦς - ὁ Jésus
ἱμάτιον, ου - τὸ le vêtement
ἰουδαῖος, α, ον juif, ve
Ἰούδας, α - ὁ Judas
ἰχθύς, ύος - ὁ le poisson
Ἰωάννης, ου - ὁ Jean
κἀγώ et moi
καθαρός, ά, όν pur
καθέδρα, ας - ἡ la chaise, la chaire
καθίζω s'asseoir
καθώς comme, de même que
καί (1) et [conj. de coord.] - (2) aussi [adv.]
καιρός, -οῦ - ὁle moment (opportun), temps
κακός, ή, όν mauvais
καλέω appeler
καλός, ή, όν beau, belle
καρπός, -οῦ - ὁ le fruit
Κανά Kana [en Galilée]
καρδία, ας- ἡ le coeur
κατά + A : selon ; + G : contre
κεντυρίων, ωνος - ὁ le centurion
κεφαλή, ῆς - ἡ la tête
κηρύσσω proclamer
κηφᾶς, ᾶ - ὁ Képhas [n.propre]
κλέπτης, ου - ὁ le voleur
κόσμος, ου - ὁ le monde
κράζω pousser des cris
κραταιόομαι devenir fort
κρίνω juger
κρίσις, εως - ἡ le jugement
κρύπτω cacher
κύριος, ου -ὁ Seigneur
κωφός, ή, όν sourd, muet
λαλέω parler
λαμβάνω prendre, recevoir
λαός, οῦ - ὁ le peuple
λέγω dire
λόγος, ου - ὁ parole, verbe
λύκος, ου - ὁ loup
μαθητής, οῦ - ὁ le disciple
μακαρίζω
dire heureux
μακάριος, α, ον (bien)heureux
μαλακία, ας - ἡ faiblesse
μάννα - τὸ la manne
Μαρία, ας - ἡ Marie
Μαρίαμ - ἡ Marie
μαρτυρέω témoigner
μάρτυς, μάρτυρος - ὁ le témoin
μαστιγόω flageller, (faire) fouetter
μεγαλύνω étendre ; exalter
μέγας, μεγάλη, μέγα grand
μέν... δέ... (d'une part)... mais (d'autre part)
μένω demeurer, rester
μέσον, ου - τὸ le milieu
μετά + A : après, derrière ; + G : avec
μήτε... μήτε... ni... ni
μήτηρ, μητρός - ἡ la mère
μικρός, ά, όν petit, e
μισέω haïr
μισθός, οῦ - ὁ salaire
Ναζαρέτ Nazareth
νεκρός, ά, όν mort, e
νήπιος, α, ον (petit) enfant
νόμος, ου - ὁ loi
νόσος, ου - ἡ maladie
νύξ, νυκτός - ἡ la nuit
ὁδός, οῦ - ἡ le chemin
οἰκία, -ας - ἡ la maison
οἶκος, οἴκου - ὁ la maison
οἰνοπότης, ου - ὁ ivrogne
οἶνος, ου - ὁ le vin
ὅλος, η, ον tout (entier)
ὄνομα, ὀνόματος - τὸ le nom
ὀπίσω + G : derrière, après ὅπου (là) où
ὁράω regarder, voir
ὅς, ἥ, ὅ [pr. relatif]: (celui) qui, que
ὅταν lorsque
ὅτι (1) que (complétive), (2) parce que (causale), (3) introducteur de discours indirect (:)
οὐδέ et... ne... pas
οὖν donc
οὐρανός, οῦ - ὁ le ciel
οὗτος, αὕτη, τοῦτο ce, ceci, cet(te), celui-ci, celle-ci
ὀφθαλμός, οῦ - ὁ l'oeil
ὄχλος, ου - ὁ la foule
παιδίον, οὐ - τὸ le (petit) enfant
παῖς, παιδός - ὁ/ἡ l'enfant
πάντοτε toujours
παρά auprès de
παρακαλέω appeler (instamment)
παραλαμβάνω prendre (avec soi), enmener
πᾶς, πᾶσα, πᾶν tout, toute, tous
τὸ πάσχα la Pâque (indéclinable)
πατήρ, πατρός - ὁ le père
πατρίς, ίδος - ἡ patrie
Παῦλος, ου - ὁ Paul
πείθω persuader
πεινάω avoir faim
πειράζω tenter
πέμπω envoyer
πενθέω être affligé
περί + A : autour de ; + G : au sujet de
περιάγω parcourir
περιπατέω se promener, marcher
Πέτρος, ου - ὁ Pierre
πίπτω tomber
Πιλᾶτος, ου - ὁ Pilate
πίνω boire
πιστεύω croire
πίστις, εως - ἡ la foi
πιστός, ή, όν fidèle
πληρόω remplir, compléter
πλοῖον, ου - τὸ la barque
πνεῦμα, πνεύματος - τὸ l'esprit, le souffle
ποιέω faire
ποιμήν, ποιμένος - ὁ le berger
πόλις, -εως - ἡ la ville
πονηρός, ά, όν mauvais, e, méchant, e
ποῦ [;] où [?]
πραῧς, εῖα, ΰ doux
πρό + G devant, avant
πρόβατον, ου - τὸ la brebis
πρός + A. vers, en direction de, à
προσκυνέω >se prosterner [+ D.: devant]
προσευχή, ῆς - ἡ prière
προσπίπτω + D : tomber devant
προσφέρω apporter, présenter - offrir
πρόσωπον, ου - τὸ face, visage
προφήτης, ου - ὁ le prophète
πρῶτος, η, ον premier, ère
πτωχός, ή, όν pauvre
πῦρ, πυρός - τὸ le feu
πῶς; comment ?
ῥῆμα, ατος - τὸ mot, parole
σάββατον, -ου - τὸ le sabbat
Σαμάρεια, ας - ἡ Samarie
σαπρός, ά, όν mauvais
σάρξ, σαρκός - ἡ la chair
Σατανᾶς, ᾶ - ὁ Satan
σημεῖον, ου - τὸ le signe
Σίμων, ωνος - ὁ Simon
συνετός, ή, ον intelligent
σοφία, ας - ἡ la sagesse
σοφός, ή, ον sage
σπείρω semer
σταυρόω crucifier
στρατιώτης, ου - ὁ le soldat
συμβάλλω méditer, raisonner
σύν + D. avec
συνέδριον, ου - τὸ sanhédrin
συντηρέω garder (avec) = conserver
Συχάρ - ἡ Sychar
σῶμα, σώματος - τὸ le corps
σωτήρ, σωτῆρος - ὁ le sauveur
ταπείνωσις, εως - ἡ humiliation, état humble
τέκνον, ου - τὸ l'enfant
τελώνης, ου - ὁ collecteur d'impôt
τολμάω oser
τόπος, -ου - ὁle lieu
τρώγω manger, croquer
τυφλός, -ου aveugle
ὕδωρ, ὕδατος - τὸ l'eau
υἱός, οῦ - ὁ fils
ὑμέτερος, α, ον votre [adj. poss.] ὑπάγω s'en aller, partir
ὑπέρ + A : au-dessus de ; + G : au sujet de
ὑπό + A : au-dessous de ; + G : par
φάγος, ου - ὁ glouton
φαρισαῖος, ου - ὁ le pharisien
φιλέω aimer
φίλος, ου - ὁ ami
φυλακή, ῆς - ἡ prison
φωνέω appeler, crier
φωνή, ῆς - ἡ la voix, le son
φῶς, φωτός - τὸ la lumière
φωτίζω illuminer, éclairer
χαρά, ᾶς - ἡ la joie
χάρις, χάριτος - ἡ la grâce
χριστός, οῦ - ὁ Christ
χρόνος, ου - ὁ le temps
ψευδομαρτυρία, ας - ἡ faux témoignage
ψυχή, ῆς - ἡ la vie, l'âme
ὡς : comme